ČP 9/2016 | Pokyny

Pokyny


 Pokyny ve formátu PDF se všemi přílohami vč. obrázků:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

KČT TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu

 

POKYNY

 

sobota 10. 9. 2016    ČP,  WRE, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať

neděle 11. 9. 2016                ČP,  INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať

 

 

Společná ustanovení pro oba dny:

 

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

 

Pořádající subjekt:

KČT TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu

 

Centrum závodů:

Ski areál Severák, Hrabětice (okr. Jablonec nad Nisou); spodní část dětských sjezdovek, též cíl obou závodů

GPS: 50.7775536N, 15.1897467E

Doporučujeme klubové stany (viz plánek centra závodů).

Centrum závodu se nachází na sjezdovkách areálu Severák. Tyto sjezdovky jsou v létě používány jako golfové hřiště. Žádáme závodníky, aby povrch nijak nenarušovali kromě zatlučení stanových kolíků. Dále vás žádáme, abyste nepoškozovali golfové jamky a praporky.
Nepřekračujte pásku, kterou je centrum ohraničeno, nacházejí se tam soukromé pozemky, na které nemáme povolen vstup. Děkujeme.

 • Prosíme, třiďte odpad na shromaždišti: žlutý pytel - plasty, bílý pytel - ostatní

 

Vzdálenosti:

centrum závodů - cíl, prezentace            0 m

centrum závodů - ubytování                   500 m - 10 km

centrum závodů - parkoviště                  100 m - 1000 m             

  

Příjezd a parkování:

 • Příjezd od Jablonce nad Nisou přes Janov nad Nisou a Velký Semerink; možno i přes Lučany nad Nisou a Horní Maxov
 • Parkování je organizováno na 3 místech za poplatek 50 Kč na oba dny. Vzdálenost z parkovišť do centra závodu je 0,1 – 1 km.
 • Výstup z autobusů a parkování na nejbližším parkovišti (poblíž TOI-TOI), vzdálenost do centra závodu 0,1 km. Bus ubytovaných na Chatě Slovanka projede shromaždištěm a parkuje pod lesem před Slovankou (prosíme, šetřete místem). Poplatek za autobus je 100 Kč na oba dny.
 • Mějte prosím auta označená lampionky

 

Závodníci mají zakázáno vjíždět autem do centra závodů, kromě ubytovaných na Slovance, kteří mohou projet centrem bez zastavení. Do centra můžou vjet též vozidla prodejců sportovního zboží. Budou pořadateli navedeni na určené místo.

 

Prezentace:

sobota                 8:30-11:00        v centru závodu  

neděle                  8:00-9:00           v centru závodu

 

Dohlášky jsou možné jen do kategorií P, T3 a T5.

Řada závodníků si pokyny vytiskne předem nebo je bude mít v elektronické podobě, proto na prezentaci nebudou tištěné pokyny klubům vydávány. Budou pouze vyvěšeny na informačních tabulích.

 • Bude zřízeno místo pro prezentaci „bezproblémových oddílů“.
 • V případě platby v týdnu před závody si vezměte na prezentaci doklad o zaplacení

 

Terén:

 Podhorský, členitý, kopcovitý (klasický jablonecký) s proměnlivou průběžností porostu i podrostů. Kamenitý, místy skalní bloky a kameny porostlé vysokým borůvčím. Místy, pro delší kategorie, pod nohami velmi nepřehledný i vinou smrkového náletu. Se střední hustotou komunikací. Doporučujeme tejpovat.

Ve skalních lokalitách s vysokým borůvčím se pohybujte opatrně – dbejte na bezpečnost svou i ostatních závodníků!

 

Upozornění:

 • Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovou značkou č. 527 (soukromá plocha),  do červeně zašrafovaných partií na mapě (značka č. 709) a do oplocenek.

 

 • Zakázaným prostorem jsou mimo vlastní závod všechny lesní plochy v okolí shromaždiště vč. cesty na sobotní a nedělní start.

 

 • Nebezpečná oblast (hluboké nepřehledné kamenné prohlubně) nacházející se v sobotní i v nedělní části jsou na mapě vyznačeny značkou č. 710.

 

Povinné úseky po oba dny :

start – začátek orientace (do 100 metrů)

poslední kontrola - cíl (220 m)

 

 Tratě:

Některé tratě se i vícekrát kříží, některé kontroly jsou velmi blízko sebe - kontrolujte si pozorně pořadí a kódy kontrol. Spojnice mezi kontrolami může vést přes jinou kontrolu, v tomto případě není spojnice zalomena, ale přerušena.

 

Startovní čísla:

Samoobslužný odběr v prostoru předstartu, platí pro kategorie DH16A, DH18A, DH20A a DH21E.

 

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr na shromaždišti ve formě piktogramů

 

Předpokládané časy vítězů:

Dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu.

 

Systém ražení:

Pro všechny kategorie bude použit elektronický razicí systém SPORTIdent. V centru závodu bude omezená možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 Kč/den. V případě selhání elektronického ražení, razíte kleštěmi do vyznačených „R“ políček v mapě. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Vyčítání čipů bude umístěno bezprostředně za cílovým prostorem.  

 

GPS:

Vybraní závodníci kategorií D21E a H21E běží s GPS zařízením (vesta+GPS jednotka), které si vyzvednou 10 minut před svým startem v předstartovním prostoru. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách závodu a vyvěšen v centru závodu. Počítejte s časovou rezervou z důvodu přidělování vest a GPS jednotek. S GPS jednotkou je zakázáno jakkoliv manipulovat, aby nedošlo k jejímu vypnutí. Zahájení přenosu bude po oba dny po vystartování posledního závodníka.

 

Zdravotní služba:

První pomoc v cíli a na stanici Horské služby (100m od cíle).

 

WC:

Mobilní záchody TOI-TOI v centru závodu u hlavní silnice. K záchodům se přechází silnice, která je v běžném provozu. Dbejte na bezpečnost při přecházení - zejména dětí.
Zděné WC ve SKI areálu budou otevřeny pro veřejnost. Je zde je zákaz mytí a praní – bude kontrolováno.  Platí přísný zákaz „rychlého si odskočení“ na přilehlé soukromé pozemky chatařů. V sobotu cestou na start budou 2 ks mobilních záchodů (0,5 km před startem).

 

Mytí:

V centru závodu dle vyvěšeného plánku. Lavory se bude nabírat voda z bazénku. Nemyjte se prosím přímo v bazénku.

 

Občerstvení na shromaždišti:

 • stánkový prodej teplých i studených pokrmů - steaky, klobásy na grilu, párky v rohlíku, polévky,  různé druhy  salátů, řízky, sekaná a plno dalších výborných pochutin včetně oblíbených koláčů a buchet z tatraňácké dílny
 • restaurace Arnika v centru závodu - několik druhů teplých jídel

 

Školka:

V centru závodu, viz plánek centra. Z místa školky je i připraven dětský závod F. Po dobu nezbytně nutnou. Otevřena po oba dny 30 minut před startem 00. Děti vybavte pitím, svačinkou a podepsaným batůžkem na věci.

 

Výsledky:

Průběžné v centru závodu, konečné v ORISu a na stránkách závodu.

 

Protesty:

Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního rozhodčího: Jan Picek, Lučany nad Nisou 532, Lučany n/N (sobota) nebo Dušan Novotný, Kašparova 589, Liberec 25, 463 12 (neděle). Protesty pro sobotní závod kategorie DH21E jsou řešeny dle pravidel IOF.

 

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

 

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOS v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v roce 2016. Pro závodníky DH21E v sobotním závodě platí pravidla IOF.

 

 Ubytování:

Tělocvična:

Pořadatel zajišťuje pouze objednané noclehy v tělocvičně Gymnázia Dr. Antona Randy a v sokolovně v Janově. Na prezentaci sobotního závodu bude provedena kontrola zaplacení a ubytovaní v tělocvičnách obdrží registrační pásky na zápěstí s dokladem o počtu ubytovaných daného oddílu, který bude odevzdán u vstupu do tělocvičny.  Zároveň dostanete na prezentaci mapku ubytování. Tělocvična se pro ubytované otevře v 17 hodin. U vstupu bude služba, která bude kontrolovat označení ubytovaných registračními páskami, dodržování pořádku ve škole a přezouvání. Vstup do prostor školy je možný pouze po přezutí. Parkování doporučujeme na přilehlých komunikacích školy. Tělocvičny se budou uzavírat ve 23.00 hodin, do té doby musí být všichni ubytovaní uvnitř. Vedoucí ubytování je Magda Rýdlová tel. 607 708 954. V neděli ráno musí všichni provést po sobě základní úklid a opustit ubytování do 9 hodin. Za své věci si každý zodpovídá sám.

 

Ubytování Slovanka:

Řídí se pravidly Chaty Slovanka. Je možné parkovat v těsné blízkosti ubytovny, klíče od chatek si vyzvednete přímo v ubytovně (GPS: 50.7731444N, 15.1967572E). Žádáme ubytované na Slovance o fair play přístup a nechození do okolního lesa za žádných okolností.

Všichni závodníci ubytování na Slovance vyklidí ubytování do 9 hod a odejdou na shromaždiště.

 

Je zakázáno nocovat ve stanech na louce v centru závodu (bude pořadateli kontrolováno).

 

 Funkcionáři:

ředitel závodů:                               Ďuňďa Zuzánek

hlavní rozhodčí:                              sobota – Jan Picek  R1, Daniel Wolf R1 (IOF Event Adviser)

                                                     neděle – Dušan Novotný R1

stavitel tratí:                            sobota – Ďuňďa Zuzánek R2

                                               neděle – Martin Posselt R2

 

jury:                                     Jan Flašar (PGP), Martin Janata (DKP), Jan Netuka (SHK)

 

Informace:                      http://www.tatran.org/cp2016 , Magda Rýdlová (poblíž prezentace a                                            vyčítání)

 

 

 

Ustanovení pro jednotlivé závody:

 

WRE, ČP, INOV-8 CUP ŽA, ŽB-Čechy – klasická trať

 

Datum:

sobota 10. 9. 2016

 

Start:

00 = 12:00 hodin.

Vzdálenost 1 800 m po modrobílých fáborcích, částečně po silnici 3. třídy. Přísný zákaz vstupu do okolního lesa. Mobilní WC TOI-TOI 500 m před startem. Na startu bude k dispozici voda.

 

 • Kategorie P,T3 a T5 mají speciální startovní koridor, startují libovolně v čase 0 až 150.

 

Mapa:

Pepikáč, 1 : 15 000, ekv. 5 m, rozměr A4, ofsetový tisk Žaket Praha, pro kat. DH16AB-DH35B

Slovanka Grrrr, 1 : 10 000, ekv. 5 m, rozměr A3, laserový tisk Reklamy Jilemnice, pro ostatní kat.

 

 • všechny mapy vodovzdorně upravené, dle ISOM 2000, stav srpen 2016
 • autoři Josef Borůvka, Roman Horký, Jan Picek
 • Závodníci musí mapy odevzdat v cíli. Vydávány budou v neděli po odstartování posledního závodníka (cca ve 14:10)

 

 

Povinný úsek:

 

pro kategorie H18A,B; H20A,B; D20B; H21E,A,B,C; D21E,A,B,C; HD35B; H40B; H45B; T5 je povinný přeběh silnice v jednom jediném místě, na které vás spolehlivě navede stavba trati v postupu. Jeho druhá část bude značena fáborky (40 metrů). Toto místo je hlídáno pořadatelem. Zároveň tímto místem se jde cestou na start.

 

Výměna map:

Kategorie H21E má na kontrole 49 výměnu mapy (je to zároveň občerstvovací stanice). Na mapě bude tato kontrola jako poslední (13. kontrola), na vyměněné mapě pak toto místo označené jako start a další kontroly pokračují postupně (14. kontrolou).

 

 Občerstvení:

Voda na místech označených v popisech nebo na mapách a dále v cíli.

 

Časový limit:

180 minut

 

Vyhlášení vítězů:

V 16:30 hodin. Vyhlašováni budou závodníci na 1.-3. místě v kategoriích ČP, ŽA a DH14B, v ostatních kategoriích ŽB jen vítězové.

 

Uzavření cíle:

V 18:10 hodin.

 

 

ČP, INOV-8 CUP ŽA, ŽB-Čechy – krátká trať

 

Datum:

neděle 11. 9. 2016

 

Start:

00 = 10:00 hodin.

Cesta na start je značena modrobílými fábory a vzdálenost je 500 metrů.

WC ani voda na startu není, využijte prosím WC a občerstvení na shromaždišti.

 

 • Kategorie P,T3 a T5 mají speciální startovní koridor a vlastní mapový start odlišný od mapového startu ostatních kategorií. Cestou na svůj mapový start míjí jednu kontrolu dětských kategorií. Startují libovolně v čase 0 až 150.

 

Mapa:

Slovanka Hrrrr, 1 : 10 000, ekv. 5 m, rozměr A4, laserový tisk Reklamy Jilemnice

 

 • všechny mapy vodovzdorně upravené, dle ISOM 2000, stav srpen 2016
 • autor Jan Picek
 • Závodníci musí mapy odevzdat v cíli. Vydávány budou v neděli po odstartování posledního závodníka (cca ve 14:10)

 

 Občerstvení:

Pouze v cíli.

 

Časový limit:

90 minut

 

Vyhlášení vítězů:

 Ve 14:45 hodin. Vyhlašováni budou závodníci na 1.-3. místě v kategoriích ČP, ŽA a DH14B, v ostatních kategoriích ŽB jen vítězové.

 

Uzavření cíle:

V 15:40 hodin.

 

 

Prosíme o udržování pořádku. Shromaždiště i tratě se nachází na území CHKO Jizerské hory.

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Správný směr a plno zážitků přejí pořadatelé z TJ Tatran Jablonec!

 

 

So 10. 9. - klasická trať

 • mapa Pepikáč 1:15 000, A4, pro kat.  DH16-DH35
 • mapa Slovanka Grrrr 1:10 000, A3, pro ostatní kat.
 • stavitel tratí Ďuňďa Zuzánek

Ne 11. 9. - krátká trať

 • mapa Slovanka Hrrrr 1:10 000, A4